Privacy statement

PRIVACY STATEMENT


Op deze pagina vindt u de privacyverklaring van Dimo Systems BV. Wij zijn gevestigd te (5311 PB) Gameren aan de Rondgang 10. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65274334.

In deze verklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doen wij door van tijd tot tijd na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van data als op het gebied van compliancy met wetgeving ten aanzien van gegevensbescherming, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn “verantwoordelijke” in de zin van de AVG.

 

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Tot het aanstellen van een zogenaamde functionaris voor de gegevensbescherming zijn wij niet verplicht. Voor privacy gelieerde vragen kunt u een e-mail te sturen aaninfo@dymosystems.com, of contact met ons opnemen via telefoonnummer +31 8853 004 00.


Persoonsgegevens


Onder “persoonsgegevens” wordt alle informatie verstaan met betrekking tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, ook wel een “betrokkene” in de zin van de AVG genoemd. Dit omvat details zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven om onze website te gebruiken. In bepaalde gevallen hebben we uw naam, adres en andere gegevens nodig, zodat we u de gewenste services kunnen bieden. Bijvoorbeeld bij het gebruik van contactformulieren.

 

Verwerken van persoonsgegevens


De persoonsgegevens die wij via onze website of op fysieke wijze verzamelen, worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor deze door u aan ons worden verstrekt. Wij verwerken deze gegevens voor de in dit privacy statement genoemde doelen.

 

  • Het overgrote deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om enige door ons met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren.

 

  • Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens waar dit wat ons betreft noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om u periodiek op de hoogte te stellen en te houden van onze producten, diensten en activiteiten en/of het toezenden van onze nieuwsbrief.

 

  • Daarnaast zijn wij in sommige situaties wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken en te bewaren, ook in verband met administratieve doeleinden.

 

  • Wij verwerken en gebruiken alle (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan ons, bij het sluiten van een overeenkomst met ons, bij het invullen van een (web)formulier op onze website of bij het solliciteren op een functie bij ons.

 

  • Het is in principe mogelijk onze websites te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verwerken wij voor statistische doeleinden de website via welke u op onze website bent gekomen, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website. Wij verzamelen deze gegevens zodat wij de inhoud van de website optimaal af kunnen stemmen aan de wensen en behoeftes van de gebruikers van onze website. De door ons verzamelde niet-identificeerbare informatie kunnen wij bewaren voor toekomstig gebruik en mogelijk ook doorgeven aan derden. Voor meer informatie voor het gebruik van cookies verwijzen wij u door naar onze cookiepolicy.

 

Het gaat dan om gegevens zoals aanhef, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, (kantoor- en/of leverings)adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, betaalgegevens, gebruikersnaam, BTW-nummer en overige gegevens, voor zover die worden gevraagd en worden verstrekt. U bepaalt zelf welke gegevens u aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven.

 

Bijzondere persoonsgegevens


Wij hebben geen enkele intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Niet in fysieke zin, maar ook niet via onze website.Dit zijn gegevens die gevoelig (kunnen) zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid.Alleen wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig zouden hebben om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen of als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij deze opvragen en verwerken.

 

Nieuwsbrief/Mailings                                                                           

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze activiteiten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw nadrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere door ons verstuurde nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden (opt-out) en een link met de mogelijkheid uw gegevens aan te passen. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Het bestand van de nieuwsbrief wordt niet met derden gedeeld. U kunt u zich voor de nieuwsbrief afmelden door een e-mail te sturen aan info@dymosystems.com.

 

Opslag van gegevens

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het leveren van onze diensten of producten en/of de uitvoering van een tussen ons gesloten overeenkomst. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen. Wanneer u heeft gesolliciteerd naar een functie bij ons, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat u dat ons heeft gevraagd, of vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd. Uiteraard mag u ons altijd vragen de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen aan uw verzoek gehoor geven, tenzij dit in strijd is met een wettelijke bewaartermijn, technische of organisatorische vereisten of andere wettelijke verplichtingen, waaraan wij moeten voldoen.

 

Bij e-mails die wij aan u sturen, worden gegevens opgeslagen die ons informeren of u de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links u eventueel hebt geklikt.

 

Verstrekking aan derden

 

De door ons verzamelde (persoons)gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Alleen als verstrekking van deze gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doelen of wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn, stellen wij uw gegevens ter beschikking aan deze derden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan – alleen indien van toepassing – kredietbureaus, bezorgpartners, reparateurs of leveranciers. Deze ‘bewerkers’ in de zin van de AVG, handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen deze gegevens alleen gebruiken om een dienst te leveren namens ons. Wij sluiten met die derden een verwerkersovereenkomst, waar dat is vereist. Uw persoonsgegevens worden door ons niet doorgegeven of verkocht aan andere organisaties voor commerciële doelen. Uw persoonsgegevens worden in principe uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Indien en voor zover uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) wordt verwerkt, vindt verstrekking van uw persoonsgegevens alleen plaats aan verwerkers in derde landen die een adequaat beschermingsniveau hebben, in overeenstemming met de daartoe door de Europese Commissie opgestelde lijst.

 

Beveiliging

 

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij treffen voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maken wij, waar dat nodig is, gebruik van met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot (ook fysieke) toegangsbeveiliging. Met alle door ons genomen maatregelen streven wij naar een passend beveiligingsniveau.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

 

U kunt op elk moment kosteloos informatie ontvangen over de door ons opgeslagen gegevens over u, over de herkomst en ontvanger ervan en over het doel van gegevensverwerking. Bovendien hebt u een wettelijk recht op rectificatie, blokkering en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons doen, door een e-mail te sturen aan info@dymosystems.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek reageren. Bovendien kunt u de aan ons verstrekte toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens op ieder moment intrekken door aan ons een e-mail te sturen. Ter controle van uw identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteit mee te sturen waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt.

 

Als u vindt dat wij niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen op de hiervoor vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Disclaimer voor de inhoud van gekoppelde externe sites


Deze privacyverklaring strekt zich niet uit tot het gebruik van externe links die mogelijk op onze website zijn opgenomen. Wij hebben geen controle over de naleving door andere websiteproviders van gegevensbeschermings- en beveiligingsvoorzieningen. We verwijzen u daarvoor door naar de websites van de betreffende aanbieders voor informatie over hun eigen privacybeleid.

 

Cookies en cookiepolicy

 

Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd.

 

Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van onze website. Wij plaatsen functionele cookies om onze website voor bezoekers gebruiksvriendelijker te maken. Wij maken daarnaast ook gebruik van analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken te analyseren en van tracking cookies, waarmee wij bijvoorbeeld inzicht verkrijgen in het surfgedrag van de bezoekers van onze website. Door ons verzamelde, niet-identificeerbare informatie kunnen wij bewaren voor toekomstig gebruik.

 

We gebruiken naast cookies ook soortgelijke technologieën zoals pixeltags, clear gifs en webbeacons, om uw voorkeuren te onthouden, uw ervaring op onze sites te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze websites worden bezocht, ons te helpen de effectiviteit van campagnes te meten en ons inzicht te geven in gebruikersinteracties en de gebruikersbasis als geheel, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

 

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site (dit zijn functionele cookies). Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze website worden weergegeven. Wanneer u onze website bezoekt wordt een melding getoond om cookies te accepteren en wordt meer uitleg gegeven over de betreffende cookies.

 

Wanneer u ervoor kiest geen cookies te accepteren of uw browser zo instelt zodat deze geen cookies accepteert, dan is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens het surfen op onze website. Wij maken onder meer gebruik van (tracking) cookies van derden, zoals Google, Microsoft, Facebook, Instagram, LinkedIn en Hotjar.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 juli 2020.